İTHALAT REJİMİ
31.12.1995 VE 22510 (MÜKERRER) SAYILI RESMİ GAZETE

 MADDE 11: Türk müteahhitlik firmalarının yurt dışında inşaat, tesisat, montaj, mühendislik, proje, müşavirlik, işletme, bakım ve onarım gibi üstlendikleri işlerle ilgili olarak satın aldıkları makina ve teçhizatın Türkiye’ye kesin ve geçici ithali ile bunlara ilişkin süre uzatımları Müsteşarlığın iznine bağlıdır.

Sözkonusu malların geçici ithalatında ise, ödenmesi gereken Gümrük Vergisi miktarının tamamı teminata bağlanır. Geçici ithali yapılan makina ve teçhizatın Türkiye’ye kesin ithale dönüştürülmesi halinde, teminata bağlanan Gümrük Vergisi miktarının tamamı irad kaydedilir.

Bu hüküm çerçevesinde yapılacak ithalatın, bu Karar’ın 13. maddesi kapsamına girmesi halinde 13. maddenin ilave mali mükellefiyetlere ve yaş tahdidine ilişkin hükümleri uygulanmaz.

MADDE 13: Tebliğ ile fiili ithal tarihi itibariyle 5 yaşına kadar (5 yaş dahil) eski olarak ithaline imkan sağlayan maddelerin: fiili ithal tarihi itibariyle 6 yaşından 10 yaşına kadar (10 yaş dahil) olanlarının ithalatına da, ödenecek mali mükellefiyetlere ilave olarak ayrıca CIF bedelinin % 50’si oranında Toplu Konut Fonu tahsil edilmesi suretiyle gümrük idarelerince izin verilir.

Tebliğ kapsamından madde çıkarılması halinde, maddenin Tebliğden çıkarıldığı tarihe kadar ( bu tarih dahil ) gümrüğe gelmiş veya çıkış ülkesinde ihracat işlemleri tamamlanmış olanların ithalatı birinci fıkra hükümlerine tabidir.