TMB Tüzüğü

BİRİNCİ BÖLÜM – KURULUŞ HÜKÜMLERİ

Derneğin Adı ve Merkezi
Madde - 1 :

Derneğin adı “TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ DERNEĞİ”dir. Dernek merkezi Ankara’dadır. Şubesi yoktur.

4 Ekim 1973 tarih ve 14675 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Birlik ünvanında “Türkiye” kelimesinin kullanılmasına izin verilmiştir.

Türkiye Müteahhitler Birliği Derneği kısa ad olarak “TMB” biçiminde yazılacak ve “Dernek” olarak anılacaktır.

Dernek adı İngilizce olarak, “Turkish Contractors’ Association” şeklinde ifade edilecek ve kısa ad olarak “TCA” kullanılacaktır.

Derneğin Amacı
Madde - 2 :

 1. Demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı; girişim, inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı; Atatürk'ün çağdaş uygarlık hedefinin ve ilkelerinin özümsendiği bir ortamda siyasi, ekonomik ve toplumsal yapının gelişmesine, demokratik ve laik hukuk devletinin tüm kurumları ile yerleşmesine katkıda bulunmaktır.

 2. Türkiye’de piyasa ekonomisinin hukuksal, kurumsal ve finansal altyapısının yerleşmesine katkıda bulunmaktır.

 3. İnşaat sektörünün çağdaş standartlara uygun olarak ve ulusal stratejik hedeflerimiz doğrultusunda sürekli, dengeli ve planlı bir şekilde geliştirilmesini sağlamak ve bu yönde karar verici kuruluşların politika geliştirme ve uygulama çalışmalarına katkıda bulunmaktır.

 4. İnşaat sektöründe uluslararası düzeyde rekabet gücü yüksek; ekonomik yönden verimli, topluma karşı sorumlu; doğal, tarihi ve kültürel çevreye saygılı bir yapı ve işleyişin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktır.

 5. Türkiye’nin uluslararası stratejik işbirliklerine sektörel entegrasyonu hızlandırmak ve bu yönde sektörel potansiyelin en etkili şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır.

 6. Türkiye'nin rekabet üstünlüğü elde etmesinde önemli bir yeri bulunan müteahhitlik hizmetlerinde, verimliliğin arttırılması için sermaye, insan gücü ve doğal kaynaklarımızın en etkin biçimde kullanılabilmesini sağlayacak gelişmeleri teşvik etmek ve bu yöndeki çalışmaları destekleyecek politikaların oluşturulmasında karar mercilerini bilgilendirmektir.

 7. Ulusal, sektörel ve kurumsal hedeflerini gerçekleştirmek üzere yurtiçinde ve yurtdışında ilgili tüm kişi ve kuruluşlarla stratejik ve uygulamaya dönük işbirlikleri yapmak, ortak düşünce ve eylem platformları yaratmak ve bunlarda aktif rol almaktır.

 8. Ulusal, sektörel ve kurumsal hedefler doğrultusunda üyeleri arasındaki işbirliği ve dayanışmayı geliştirmek, ortak sorunlara çözüm üretmek, üyelerinin hak ve yararlarını korumaktır.

 9. İş ahlakı ilkelerinin başta üye topluluğu olmak üzere tüm sektörde benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamaktır.

 10. Görüş ve önerilerini, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara ve basın aracılığıyla da kamuoyuna ileterek yukarıdaki amaçlar doğrultusunda düşünce ve eylem ağları oluşturmaktır.

 

Derneğin Çalışma Konuları
Madde - 3 :


TMB amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen konularda çalışmalar yapar.

 1. Türk inşaat sektörünün uluslararası platformlarda rekabet gücünü ve payını arttırmak amacı ile pazardaki gelişmeleri sürekli izlemek, araştırmak, tanıtım yapmak, yurtiçinde ve yurtdışındaki kuruluşlar ile işbirliği yapmak, yurtdışından heyetler davet etmek, yurtdışına heyetler göndermek, ülkemizin yabancı ülkelerle yurtiçinde veya yurtdışında yapacağı işbirliği toplantılarına katılmak, Türk ve yabancı kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapmak ve görüş alışverişinde bulunmak,

 2. Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek için, inşaat sektörü ile ilişkili olan, mevcut ve gelecekte kurulacak yerli ve yabancı, özel ve kamu kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, mesleki kuruluşlar, vakıflar, dernekler, şirketler, birlikler, federasyon ve benzerleri ile derneğin ilgilendiği konularda işbirliği yapmak,

 3. İnşaat sektöründe çağın gereklerine uygun meslek standartlarının geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

 4. İnşaat, tesisat ve montaj işlerinde çalışanların örgütlenmelerini ve meslek standartlarına uygun olarak çalışmalarını sağlayıcı önlemleri almak,

 5. İnşaat sektöründe ve üye topluluğu içerisinde meslek disiplini ve ahlakının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, özümsenmesi ve uygulamalara yansıtılmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak, bu yönde gerekli önlemleri almak,

 6. Yurtiçinde ve yurtdışında faaliyette bulunan müteahhitlik firmaları arasında dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, Türkiye’de ve yabancı ülkelerde ihaleye çıkarılan önemli işlerin ihalelerini kazanmalarını sağlamak üzere üyeleri arasında ortaklıklar ve konsorsiyumlar kurulmasına yardımcı olmak,

 7. Müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin, inşaat makinaları ve malzemeleri sanayiinin gelişmesini sağlayıcı, uluslararası pazardaki rekabet gücünü ve pazar paylarını arttırıcı çalışmalar yapmak,

 8. Ülkenin ekonomik gücüne katkıda bulunmak ve daha fazla döviz elde etmek üzere müteahhitlik kuruluşlarının yurtdışında daha çok iş almalarını sağlamak için çalışmalarda bulunmak, iş yaptıkları ülkelerde çıkabilecek sorunlarının çözümünde yardımcı olmak,

 9. Yurtiçinde ve yurtdışında sektörü ilgilendiren fırsat ve tehditleri izlemek, araştırmak ve bu konularda uygun stratejiler geliştirerek hayata geçirilmesini sağlamak,

 10. Yurtiçinde ve yurtdışında yapılacak olan önemli ihaleleri izlemek ve bu ihalelere ait dokümanları sağlayarak ilgililere duyurmak,

 11. İnşaat malzemelerinin yapımını ve ihraç edilmesini desteklemek, bu konularda döviz sağlayacak ve kalkınma planlarının gerçekleşmesine yardımcı olacak çalışmalarda bulunmak üzere kamu ve özel kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak ve gerekli araştırmaları yapmak,

 12. İnşaat sektörünün istihdama katkısını, sektördeki işgücü kalitesini, işgücü verimliliğini ve iş güvenliğini arttırıcı çalışmalar yapmak,

 13. Yurtiçi ve yurtdışı inşaat işlerinde çalışacak her türlü personelin meslek içi eğitim çalışmalarına katkıda bulunmak,

 14. Yurtiçi ve yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinden en fazla randımanı almak, tanıtım yapmak ve gelişmiş teknolojinin uygulanmasını sağlamak üzere süreli veya süresiz yayınlar yapmak; toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, yarışma ve sergiler düzenlemek,

 15. Kamu kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, bilim ve araştırma kuruluşlarının inşaat sektörü ile ilgili araştırma, planlama, uygulama ve denetim işlevlerine katkıda bulunmak ve bu konularda toplumun her kesimiyle işbirliği yapmak,

 16. İnşaat sektöründe ülkenin ve müşteri konumundaki kişi ve kuruluşların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak üzere kalite ve maliyet performansı yüksek yapı üretiminin gerçekleştirilmesi için çalışmalarda bulunmak,

 17. İnşaat, tesisat, imalat ve montaj müteahhitliği yapan Türk ve yabancı, gerçek ve tüzel kişiler, dernekler, birlikler, federasyonlar ve benzer teşekküllerin uluslararası ve ulusal alanda işbirliği yapmalarını sağlamak,

 18. Kamu kuruluşları tarafından talep edilmesi halinde müteahhit, bilirkişi ve hakem isimleri bildirmek,

 19. Rayiçler, fiyat analizleri ve birim fiyatlar üzerinde gerekli araştırma ve çalışmalar yapmak, ilgili makamlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak,

 20. Ekonomik, mali ve teknik alanlarda ulusal ve uluslararası platformlarda karşılıklı bilgi, görgü ve teknoloji alışverişinde bulunulmasını sağlamak,

 21. Üyelerin yurtdışı ve yurtiçindeki müteahhitlik hizmetleri pazarından daha fazla pay almalarını sağlamak için gerekli önlemleri belirlemek ve bunların uygulanmasını sağlayıcı çalışmaları yapmak,

 22. Derneğin amacı ve çalışma konularında ulusal veya uluslararası organizasyonlar yapmak, resmi ve özel kişi ve kuruluşlarla, işverenler nezdinde üyelerinin hak ve yararlarını korumak,

 23. Üyelerin tedarikçileri konumundaki gerçek veya tüzel kişilerle ve/veya farklı sektörlerden işbirliği yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerle üyeleri bir araya getirmek üzere sponsorluk anlaşması yapmak, bu anlaşmaların süre ve koşullarını belirlemek.

Üyeleri arasında üretime dönük işbirliğini ve dayanışmayı güçlendirmek üzere sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.

Çalışma Biçimi
Madde - 4 :


TMB amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için :

 1. Gerçek ve tüzel kişileri üye olarak alabilir,

 2. Dernek amaçlarını ve çalışma konularını gerçekleştirmek için, Türkiye’de ulusal, bölgesel, yerel ve sektörel düzeyde faaliyet gösteren, ortak ilke ve hedefleri benimseyen sanayiciler, işadamları, dernekler, vakıflar, şirketler ve sektörel kuruluşlar ile biraraya gelip dernek, vakıf, federasyon vb. kuruluşlar kurabilir, kurulmuş olanlara üye olabilir.

 3. Uluslararası beraberlik ve işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde ;
  * Uluslararası faaliyette bulunabilir,
  * Yasal koşulları yerine getirmek kaydıyla, benzer amaçla yurtdışında kurulmuş dernek, vakıf, birlik, federasyon ve benzeri kuruluşlara üye olabilir,
  * Yurtiçinde veya yurtdışında dernek, vakıf, birlik, federasyon ve benzeri kuruluşlar kurabilir, kurulmuş olanlara üye olabilir,
  * Yabancı kuruluşlar tarafından yurtiçinde yasal koşulları yerine getirilerek kurulan kuruluşlara (dernek şubesi, federasyon vb) üye olabilir.

 4. Amaç ve hizmet konuları ile gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurabilir.

 5. Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak Genel Kurul kararı ile taşınmaz mallar satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, ipotek dahil olmak üzere taşınmazlar üzerinde her nevi irtifak, intifa, ayni ve şahsi hak, iktisab, tesis, terkin veya fek edebilir.

 6. Yardım ve bağış alabilir ve verebilir; koşullu veya koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir.

 7. Amaç ve hizmet konularına yönelik her türlü araştırma, inceleme, etüt vb çalışmalar yapabilir; süreli, süresiz yayın çıkarabilir; bilimsel, sosyal, kültürel, entellektüel, popüler, teknik, sportif olaylar, gösteriler, toplantılar, geziler, vb düzenleyebilir. Bu faaliyetleri için üçüncü şahıslarla bedelli, bedelsiz sponsorluk sözleşmeleri imzalayabilir.

Kurucular
Madde – 5 :


Derneğin kurucu üyelerinin adı, soyadı, meslek ve sanatları, ikametgahları ve uyrukları aşağıda belirtilmiştir.

İnşaat Müteahhitleri Kurucu Üyeleri :

Başkan :Hayri Kayadelen ; Y. Mühendis ; T.C.
Atatürk Bulvarı And Apt. No. 10 ANKARA

Üye : Suat Kadri Erim ; Y.Mühendis ;T.C.
Bakanlıklar Akay Sk. No. 514 ANKARA

Üye : Nurettin Evin ; Y. Mühendis ; T.C.
Bahçelievler 1nci Cad. No. 43 ANKARA

Üye : Kemal Çakın ; Mühendis ; T.C.
G. M. Kemal Bulvarı Özveren Sk. No. 33 ANKARA

Üye : Hayri Yunt ; Mühendis ; T.C.
Yenişehir Sağlık Sk. Genel Apt. No. 2015 ANKARA

Üye : Bedri Ener ; Y. Mühendis ; T.C.
Yenişehir Serçe Sk. No. 1813 ANKARA

 

İKİNCİ BÖLÜM - ÜYELİK HÜKÜMLERİ

Üyeliğe Kabul Şartları
Madde – 6 :


Üyelik için Genel Kabul Şartları

Üyelik başvurusunda bulunan gerçek veya tüzel kişinin TMB’ye üye olabilmesi için,

 1. Yukarıda belirtilen Dernek amaç ve çalışma konularını kabul etmesi,

 2. Genel Kurul tarafından belirlenmiş olan ve ekte belirtilen “İş Ahlakı İlkeleri”ne uymayı kabul etmesi,

 3. Dernek gelirlerine temel oluşturan aidat ve katkı paylarını ödeme gücüne sahip olması,

 4. (2908 sayılı Dernekler Kanununun yürürlükten kaldırılmış olması nedeniyle bu fıkra Tüzük metninden çıkarılmıştır.)

 5. TMB iç yönetmelik hükümlerine uymayı taahhüt etmiş olması,

 6. Üyeliğe Kabul Yönetmeliğinde belirtilen niteliklere sahip olması ve şartları yerine getirmesi,

 7. Önceden belirtilen giriş ödentisi ve yıllık ödenti ile faaliyetlerle ilgili harcamalara katılma şartlarını ve paylarını kabul etmesi,

 8. Mevcut asil üyelerden en az ikisinin üyeliğe teklif etmesi, 

gerekmektedir.

A. Tüzel Kişi Üyelik Şartları ;

 1. 6. Madde’nin “Üyelik için Genel Kabul Şartları”nı haiz olmak,

 2. TMB üyeliği için şirket yönetim kurulunda karar almak ve yetkili temsilcisini yazılı olarak bildirmek,

 3. İnşaat, tesisat, imalat ve montaj müteahhitliği ile iştigal etmek ve bu hususu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınacak belge ile kanıtlamak,

 4. Müteahhitlik firması olarak en az 5 yıldır faaliyet göstermek,

 5. ISO-9001 “Kalite Yönetim Sistemi”, ISO-14001 “Çevre Yönetim Sistemi” ve OHSAS-18001 “İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi” belgelerinden başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan en az birisine sahip olmak

 6. Aşağıdaki iki koşuldan en az birini sağlıyor olmak,
  * Yurtiçinde ve yurtdışında, başvuru tarihi itibarıyla son 10 yılda toplam olarak 350 milyon TL tutarında inşaat işi yapmış olmak, 
  (2024 Ocak ayı güncellemesi 5,7 milyar TL) 
  * Yurtiçinde ve yurtdışında, başvuru tarihi itibarıyla devam etmekte olan ve en az %50’si tamamlanmış olan toplam 150 milyon TL tutarında inşaat işinin yükümlüsü olmak. 
  (2024 Ocak ayı güncellemesi 2,5 milyar TL)

Yurtdışındaki işlere ilişkin değerler başvuru yılının 02 Ocak tarihindeki kurdan TL’ye çevrilecektir. Parasal değerler 2011 yılı fiyatları ile belirlenmiştir ve her yıl Ocak ayında, TÜİK tarafından açıklanacak yıllık ÜFE oranı ile arttırılacaktır.

B. Gerçek Kişi Üyelik Şartları ;

6. Madde ile belirlenen “Üyelik için Genel Kabul Şartları”nı haiz olan, Dernek üyesi bir tüzel kişi tarafından yazılı olarak önerilmesi kaydıyla, öneren şirketin ortağı veya Yönetim Kurulu üyesi veya temsil ve ilzama yetkili üst düzey yöneticisi olan en fazla iki gerçek kişi, Yönetim Kurulu kararı ile Derneğe üye olarak kaydedilebilir.

Bu durumda, gerçek kişi veya kişileri TMB üyeliğine öneren tüzel kişi üye, bu gerçek kişi üye veya üyelerin TMB’ne oluşacak borçlarını ödemeyi taahhüt eder.

Üyelik Türleri

Madde – 7 :

TMB’ne üye olacak gerçek ve tüzel kişilikler için Asil Üyelik ve Onur Üyeliği olmak üzere iki tür üyelik vardır.

Asil Üye :

Üyeliğin gerektirdiği her türlü sorumluluğu üstlenmiş, üyeliğe kabul şartlarını taşıyan, üyelik haklarından yararlanan, bu tüzüğe göre belirlenen ödentileri ödemeyi kabul eden, Dernek İç Yönetmeliğine uymakla yükümlü olan, Yönetim Kurulu tarafından asil üyeliğe kabul edilen tüzel ve gerçek kişilerdir.

Asil Üye;

* Seçme ve seçilme hakkına sahiptir,

* Tüm hak ve yetkilere sahip olarak TMB’nin her türlü organında görev alabilir ve etkinliğinden yararlanabilir.

Onur Üyesi :

Onur üyeliği bir paye olup, kişinin başvurusuna açık değildir.

Onur Üyeliği sektöre, TMB’ye, ülkemize veya insanlığa, ulusal veya uluslararası ölçekte, olağanın ötesinde bir beceri ve etkinlikle, teknik, idari, mesleki, manevi veya kültürel katkıda bulunmuş bir kişiye Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun aldığı kararla verilen üyeliktir.

Onur üyeleri, seçme ve seçilme hakkı olmayan gerçek şahıslardır.

Onur üyeleri Genel Kurul toplantılarına oy kullanmamak şartıyla katılabilirler. Dilerlerse aidat ödeyebilirler. Yüksek Danışma Kurulunda görev alabilirler.

Üyelik İşlemleri

Madde – 8 :

Dernek asil üyeliği işlemleri aşağıda açıklanmaktadır;

 1. Dernek asil üyesi olmak isteyen adaylar, Dernek amaç ve hizmet konuları ile Ana Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten “Üyelik Başvuru Formu”nu doldurarak ekinde ilgili dokümanlarla birlikte TMB Yönetim Kuruluna sunarlar,

 2. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları, başvuru tarihinden itibaren en çok (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp kararı adaya yazılı olarak bildirir. Üyeliğe kabul kararının toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile alınması zorunludur.

Üyelikten Ayrılma

Madde - 9 :

Her üye dilediği zaman TMB üyeliğinden ayrılabilir. Bu isteklerin yazı ile Yönetim Kuruluna bildirilmesi gerekli ve yeterlidir. Bu suretle üyelik kayıtları defterden silinir. Ancak birikmiş borçların ödenmesi zorunludur.

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde - 10 :

TMB üyeliği gerçek kişilerin ölümü veya tüzel kişiliğin kaybedilmesi hallerinde kendiliğinden sona erer.

Üyelik için Kanunda veya Tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erer. Ancak birikmiş borçların ödenmesi zorunludur.

Üyelikten Çıkarılma

Madde – 11 :

Aşağıda belirtilen hallerde, üyenin Dernekle olan ilişiğine Yönetim Kurulunun üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile alacağı kararla son verilebilir.

a. Dernekler Kanununda veya TMB Tüzüğünde tanımlanan şartlara göre üye olma vasfının yitirilmesi,

b. Bir yıla ait ödentisinden borcu olan ve o yılın bitiminden sonra altı ay içinde bu borcu ödemeyen üyelere Yönetim Kurulu kararı ile anılan borcun ve ferilerinin 30 gün içinde ödenmesi için yazılı ihtarda bulunulur. Bu ihtara rağmen borcun kapatılmaması,

c. TMB Tüzük hükümleri, İç Yönetmelikleri ve İş Ahlakı İlkeleri’ne aykırı davranmaktan ötürü haklarında Etik Kurul tarafından üyelikten çıkarılma şeklinde bir görüşün Yönetim Kuruluna iletilmesi.

Yönetim Kurulu, bu şartlarda alacağı üyelikten çıkarma kararını (10) gün içerisinde ilgili üyeye yazılı olarak bildirir.

 

Üyeliğin Askıya Alınması

Madde – 12 :

(Bu madde Tüzük metninden çıkarılmıştır.)

Üyelikten Çıkarılma Kararlarına İtiraz

Madde – 13 :

Yönetim Kurulu tarafından 11. Madde uyarınca alınan “üyelikten çıkarılma” kararlarına karşı, üyelikten çıkarılan üye, kararın kendisine tebliğ olunduğu tarihten sonraki ilk Genel Kurula itiraz edebilir. Üyenin bu itirazı, ilk Genel Kurul gündemine alınır. İtiraz üzerine Genel Kurulun vereceği karar kesindir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – YÖNETİM HÜKÜMLERİ

Derneğin Organları

Madde – 14 :

TMB’nin organları aşağıda sıralanmıştır ;

a. Genel Kurul

b. Yönetim Kurulu

c. Denetleme Kurulu

Genel Kurul, Görev ve Yetkileri

Madde – 15 :

Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup asil üyelerden oluşur. Her asil üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır.

Gerçek kişi bir üye oyunu yalnızca bizzat kendisi kullanabilir, yetki belgesi veya vekaletname ile oy kullandıramaz veya temsil edilemez.

Üye tüzel kişi adına Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendirilmiş kişi oy kullanır.

Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir;

 1. Dernek organlarının seçilmesi,

 2. Dernek Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin önerilerin görüşülüp karara bağlanması,

 3. Geçmiş çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu raporu ile bilanço ve gelir gider hesaplarının görüşülerek Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,

 4. Denetleme Kurulunun denetim raporunun görüşülüp onaylanması ve Denetleme Kurulunun ibra edilmesi,

 5. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

 6. TMB adına taşınmaz malların satın alınması, satılması, kiralanması, ipotek dahil olmak üzere taşınmazlar üzerinde her nevi irtifak, intifa, ayni ve şahsi hak, iktisab, tesis, terkin veya fek edilmesi konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

 7. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için Türkiye’de ulusal, bölgesel, yerel ve sektörel düzeyde faaliyet gösteren, ortak ilke ve hedefleri benimseyen sanayiciler, işadamları, dernekler, vakıflar, şirketler ve sektörel kuruluşlar ile biraraya gelip dernek, vakıf ve federasyon vb. gibi kuruluşlar kurulmasına, kurulmuş olanlara üye olunmasına veya ayrılmasına karar verilmesi,

 8. TMB’nin uluslararası faaliyette bulunmasına; benzer amaçla yurtdışında kurulmuş dernek, vakıf, birlik, federasyon ve benzeri kuruluşlara üye olmasına veya ayrılmasına; yurtiçinde veya yurtdışında dernek, vakıf, birlik, federasyon ve benzeri kuruluşlar kurmasına karar verilmesi,

 9. Üye olunan üst kurullarda TMB’yi temsil edecek delegelerin üyeler arasından seçilmesine karar verilmesi,

 10. TMB’nin, yabancı kuruluşlar tarafından yurtiçinde yasal koşulları yerine getirilerek kurulan kuruluşlara (dernek şubesi, federasyon vb) üye olunması veya ayrılmasına karar verilmesi,

 11. Yasalar ile Dernek Tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararların alınması, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan iç yönetmeliklerin onaylanması,

 12. Yönetim Kurulunun, Tüzüğün 11. Maddesi uyarınca verdiği, üyelikten çıkarma ve Tüzüğün 8/2 maddesi uyarınca verdiği üyelik başvurusunun reddi kararlarına ilişkin itirazların görüşülüp nihai kararın verilmesi,

 13. Amaç ve hizmet konuları ile gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurulmasına karar verilmesi,

 14. TMB’nin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin yapılması, gerekli olan diğer konularda karar verilmesi,

 15. Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurul tarafından yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 16. TMB’nin feshine ve malvarlığının dağıtılma şekline karar verilmesi.

Genel Kurulların Toplantı Yeri ve Tarihleri

Madde – 16 :

Genel Kurul toplantıları TMB merkezinin bulunduğu Ankara’da yapılır.

Olağan Genel Kurul üç yılda bir Ocak ayında toplanır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Yönetim veya Denetleme Kurullarının gerek gördüğü hallerde yahut asil üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine TMB merkezinin bulunduğu Ankara’da yapılır.

Denetleme Kurulunun veya asil üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa Denetleme Kurulu veya toplantı yapılması isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurması üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurul Çağrı Yöntemi

Madde – 17 :

Yönetim Kurulu Tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeleri bir liste halinde belirler.

Genel Kurula katılma şartlarını haiz üyeler en az onbeş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantının yapılamaması halinde ikinci toplantının hangi gün ve saatte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeter Sayısı

Madde – 18 :

Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır.

Ancak, Genel Kurulda tüzük değişikliği veya Derneğin feshi kararı verilebilmesi için, ilk toplantıda yeter sayısı olarak Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu aranır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, her durumda ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.

Toplantının Yapılış Usulü

Madde – 19 :

Genel Kurul toplantıları duyuruda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde Genel Kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanıp sağlanmadığı hususu Yönetim Kurulu tarafından bir tutanakla saptanır. Toplantı yeter sayısının sağlanmış olması durumunda toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra toplantıyı idare etmek üzere bir Divan Başkanı, yeteri kadar başkan vekili ve katip seçilir.

Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Ancak Tüzük değişikliği veya Derneğin feshine ilişkin kararlar için toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin olumlu oy kullanması gerekir.

Toplantının yönetimi Divan Başkanına aittir. Toplantı sonunda Başkanlık Divanı toplantı tutanağını düzenleyerek imza eder. Tutanak ve bütün belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınarak görüşülmesi de zorunludur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin Divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Genel Kurulda alınan kararlara muhalefet eden üye, muhalefet nedenini Divan Başkanlığına yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile katipler tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, Yönetim ve Denetleme Kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri ilgili mevzuatta öngörülen formatta Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

Yönetim Kurulu

Madde – 20 :

Yönetim Kurulu onüç asil üyeden teşekkül eder. Genel Kurul tarafından üç yıllık bir süre için TMB üyeleri arasından gizli oyla onüç asil ve beş yedek üye seçilir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Yönetim Kurulu Başkanı arka arkaya en fazla iki dönem seçilebilir.

Yönetim Kurulu her yönetim dönemi başında yapacağı ilk toplantısında kendi arasından bir Başkan, yeteri kadar Başkan Vekili ve bir Sayman seçer.

Yönetim Kurulu Çalışma İlkeleri

Madde – 21 :

 1. Yönetim Kurulu, ayda bir defadan az olmamak üzere ve kendi saptayacağı zamanlarda olağan olarak üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır.

 2. Başkanın daveti veya Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun istemi ile olağanüstü toplanabilir.

 3. Toplantıya Başkan, bulunmadığı hallerde Başkan Vekili ve onun da yokluğunda Sayman üye başkanlık eder. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri, saptanacak konu ve görevlere göre görevlendirilir.

 4. Başkan TMB’yi temsil eder, Başkanın yokluğunda Başkan Vekilleri Başkana vekalet eder. Sayman Üye TMB’nin mali işlerini yürütür.

 5. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

 6. Yönetim Kurulu kararları tutanağa çevrilir ve toplantıda hazır bulunanlar tarafından imzalanır.

 7. Özürsüz olarak üç toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulunun vereceği kararla müstafi sayılabilir.

 8. Boşalan üyelikler sıra ile yedeklerden tamamlanır. Yedek üye yerini aldığı üyenin süresini tamamlar.

 9. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse yeniden seçim için Genel Kurul, kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde – 22 :

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda açıklanmıştır.

a. Yasalar ve Tüzük hükümleri doğrultusunda TMB’nin amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek ve Genel Kurul kararlarını uygulamak, Genel Kurulun verdiği yetkileri kullanmak,

b. Derneği temsil etmek veya bunun için kendi üyelerinden biri veya birkaçına yetki vermek,

c. Derneğin gelir ve gider hesapları ile ilgili işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

d. TMB iş ve işlemlerini Genel Kurulda onaylanan bütçeye göre yürütmek,

e. (Bu fıkra Tüzük metninden çıkarılmıştır.)

f. Genel Kurul toplantılarını zamanında yapmak, toplantılara ilişkin iş ve işlemleri yerine getirmek,

g. Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarının sonuçlarını ilgili mevzuatta tanımlandığı şekilde Dernek Merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirmek,

h. Çalışma Grupları kurmak, idari ve teknik müşavirlik hizmetlerinden yararlanmak veya idari ve teknik müşavir istihdam etmek,

i. Üye Kabul Yönetmeliği ve Dernek faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli görülen İç Yönetmeliklerin hazırlanması,

j. Üye Kabul Yönetmeliğine göre gerekli işlemleri yapmak ve üyelikten çıkarma işlemlerini yürütmek,

k. Üyelerin tedarikçileri konumundaki gerçek veya tüzel kişilerle ve/veya farklı sektörlerden işbirliği yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerle üyeleri bir araya getirmek üzere sponsorluk anlaşması yapmak, bu anlaşmaların süre ve koşullarını belirlemek,

l. Yıllık aidat ve katılma paylarını ödemeyen üyeler hakkında gerekli işlemleri yapmak,

m. Genel Sekreteri ve çalışma şartlarını tayin etmek,

n. Dernekte çalışacak personelin kadrolarını tespit etmek,

o. Bu Tüzük ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

p. Süreli ve süresiz yayınlar çıkartma kararı vermek,

Denetleme Kurulu ve Derneğin İç Denetim Şekilleri

Madde – 23 :

Denetleme Kurulu üç asil üyeden teşekkül eder ve üç yıllık süre için dernek üyeleri arasından gizli oyla üç asil ve üç yedek olmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir. Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarihinden itibaren (1) ay içinde yapacağı ilk toplantısında bir Denetleme Kurulu Başkanı seçer. Süresi biten üyenin seçilmesi mümkündür.

Derneğin mali nitelikteki faaliyetlerinin usulü dairesinde yapılıp yapılmadığını denetlemekle yükümlü olan Denetleme Kurulunun üyeleri tek tek ve kurul halinde her zaman dernek defterlerini inceleyebilirler.

Denetleme Kurulu, TMB'nin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde en az (12) ayda bir yapacağı inceleme sonuçlarını ve varsa önerilerini rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Denetleme Kurulu kendi çalışma usulünü tespit eder.

Dernek’de iç denetim esastır. Genel Kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu, Dernekler Kanunu ve Tüzükte öngörülen şekilde denetim görevini yürütür.

Yüksek Danışma Kurulu

Madde - 24 :

Genel Kurul tarafından Yüksek Danışma Kurulu’na üç yıllık süre için, üye şirketlerin inşaat sektöründe geniş bilgi, tecrübe ve başarısı ile tanınan onursal başkanları, yönetim kurulu başkanları ve yöneticileri ile dernek üyeleri arasından gizli veya açık oyla sayısı ondan az olmamak ve yirmiyi aşmamak üzere üye seçilir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Onur üyeleri, eski Yönetim Kurulları Başkanları, eski Yüksek Danışma Kurulu Başkanları ile görevde olan Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu asil üyeleri Yüksek Danışma Kurulunun tabii üyeleridir.

Yüksek Danışma Kuruluna aday olabilmek için TMB’nden daha önce herhangi bir disiplin cezası almamış olmak zorunludur.

Yüksek Danışma Kurulu, Genel Kurul tarihinden itibaren en geç (1) ay içinde yapacağı ilk toplantıda üyeler arasından bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer.

Kurul yılda en az iki defa Başkanın daveti veya iki üyenin istemi ile toplanır, gündemindeki konuları inceleyerek görüşünü saptar. Görüşler toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile belli edilir. Yüksek Danışma Kurulu belli bir konuda görüş bildirmek üzere Yönetim Kurulunun daveti üzerine de toplanabilir.

Yüksek Danışma Kurulunun Görevleri

Madde - 25 :

Kurulun başlıca görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a. Genel Kurul tarihinden itibaren en geç bir (1) ay içinde yapılacak ilk toplantıda kendi içinden (tabii üyeleri hariç olmak üzere) beş kişilik bir Etik Kurul seçmek, bu Kurulda herhangi bir nedenle eksilme olması durumunda, aynı usul ve esaslarda yeni üyeleri belirlemek,

b. Yurtiçinde ve yurtdışında iş yapan müteahhitlerin genel nitelikteki sorunlarını gözden geçirerek uzun vadeli önlemlere ışık tutmak,

c. Dernek amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek için yapılabilecek çalışmaları değerlendirmek ve önerilerde bulunmak,

d. Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

Kurulun belirleyeceği görüşler tavsiye niteliğinde olup Dernek Yönetim Kurulunu bağlayıcı nitelikte değildir.

Etik Kurul

Madde – 26 :

Etik Kurul, Yüksek Danışma Kurulu tarafından Genel Kurul tarihinden itibaren en geç (1) ay içinde yapılacak ilk toplantıda üyeleri arasından (tabii üyeler hariç olmak üzere) seçtiği beş üyeden oluşur. Kurul ilk toplantısında üyelerden birini Başkan seçer.

Etik Kurul, Genel Kurul veya Yönetim Kurulundan ayrı ayrı veya birlikte talep gelmesi halinde toplanır, bu Kurullar tarafından iletilen ve TMB üyelerinin Dernek amaçlarına, tüzüğüne, iş ahlakı ilkelerine ve iç yönetmeliklerine uygun olmayan davranışlarıyla ilgili konular hakkında incelenmesi talep edilen hususları inceleyip görüşünü belirler.

Etik Kurul, yukarıda belirtilen durumlarda, üyenin sözlü veya yazılı savunmasını sunması için (30) günlük süre tanır. Bu süre içerisinde savunma verilmezse Etik Kurul mevcut bilgi ve deliller doğrultusunda (30) gün içinde incelemesini tamamlar, oyçokluğu ile belirlediği görüşünü Yönetim Kuruluna bildirir.

Genel Sekreterlik Görev ve Yetkileri

Madde – 27 :

Yönetim Kurulu, Dernek üyeleri dışından bir Genel Sekreter tayin eder. Genel Sekreterin görev ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Diğer ücretli personelin çalışma şartları Genel Sekreterin teklifi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulunun sekreterya hizmetleri Genel Sekreter tarafından yürütülür.

Çalışma Grupları

Madde – 28 :

Dernek amaç ve hizmet konularında yönetime yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu tarafından geçici veya sürekli olarak Çalışma Grupları kurulabilir.

Kurulacak Çalışma Grubuna bir Yönetim Kurulu Üyesi başkanlık eder. Çalışma Grubu Yönetim Kuruluna karşı sorumludur ve üyeleri, görev kapsamı ve görev süresi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Çalışma Grupları Yönetim, Denetleme ve Yüksek Danışma Kurullarının karar almalarına veya yürütme birimine yardımcı olabilecek etüd, araştırma ve incelemeleri yapmak, önerilerde bulunmak ve gereğinde uygulamalarını da yapmakla görevli ve yetkilidir.

Çalışma Grupları varsa ilgili Dernek İç Yönetmeliğine uymak şartıyla çalışma düzenini kendi belirler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – MALİ HÜKÜMLER

Çalışma Dönemi ve Bütçe

Madde - 29 :

Derneğin mali dönemi, her yıl 01 Ocak günü başlar ve 31 Aralık günü sona erer.

Derneğin bütçesi, amaçları doğrultusunda, etkin olarak çalışmasına yetecek büyüklükte olmalıdır. Bu itibarla, Derneğe yapılacak ödenti miktarları günün koşullarına ve ihtiyaca göre Yönetim Kurulu önerileri doğrultusunda salt çoğunlukla Genel Kurul tarafından belirlenir.

Derneğin Gelir Kaynakları ve Borçlanma Usulleri

Madde - 30 :

A - Derneğin gelir kaynakları :

 1. Üye giriş ödentileri ve yıllık ödentileri, Her üç yılda bir Genel Kurul tarafından bütçe ile yıllık olarak belirlenir. Yıllık ödenti tutarı ve ödeme şekli Genel Kurul kararıyla değiştirilebilir. Genel Kurul kararı ile belirlenen ödentilerin süresinde ödenmemesi halinde yasal faiz uygulanır.

 2. Verilen hizmetlere yapılacak katkı paylarından elde edilen gelirler,

 3. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferans gibi kültürel ve sosyal faaliyetlerden sağlanan gelirler,

 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

 5. Bağış ve yardımlardan elde edilen gelirler,

 6. Sponsorluk ve benzeri anlaşmalardan elde edilen gelirler,

 7. Resmi ve özel, ulusal ve uluslararası kuruluş ve kişilerden, üyelerden alınacak her türlü bağış gelirleri,

 8. Çeşitli faaliyetlerden elde edilecek gelirler,

Dernek, mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilir.

Siyasi partilerden, İşçi ve İşveren Sendikalarından herhangi bir suretle maddi yardım kabul edilemeyeceği gibi adı geçen kuruluşlara yardımda bulunulamaz.

B – Derneğin Borçlanma Usulleri :

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Tutmak Zorunda Olduğu Defter ve Kayıtlar

Madde – 31 :

Dernekte aşağıdaki defterler tutulur.

a.         Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

b.         Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

c.          Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

d.         Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

e.         Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen diğer tüm belge ve defterler.

Yukarıda sayılan defterlerden yevmiye defteri, büyük defter ve tutulması durumunda envanter defteri bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak şartı ile elektronik ortamda tutulmalarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığınca çıkarılan tebliğlerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, diğer defterler ise Bakanlıkça oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da tutulabilir.

Gelir ve Giderlerde Usul

Madde – 32 :

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Dernekler tarafından tutulacak defterlerin dernekler biriminden ya da noterden onaylı olması zorunludur.

Sandık Kurulması

Madde – 33 :

Üyelerin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile Genel Kurul tarafından Sandık açılmasına karar verilebilir. Ancak sağlanan kar hiçbir şekilde üyeler arasında paylaştırılamaz. Sandık, Ticaret Kanunu ve Medeni Kanun hükümleri uyarınca gerekli faaliyette bulunabilir.

Lokal Açılması

Madde – 34 :

Yönetim Kurulu tarafından o yerin en büyük mülki amirinden izin alınması halinde Derneğin merkezinin bulunduğu yerde bir lokal açılabilir.

Fesih ve Tasfiye

Madde – 35 :

Genel Kurul her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Ancak bu kararın verilebilmesi için Tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin Genel Kurul toplantısında hazır bulunması gerekir.

İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa ikinci bir toplantı yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı yeter sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.

Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Mal, para ve hakların tasfiyesi Genel Kurul kararında belli edilir.

Dokümanı pdf formatında indirmek için tıklayınız 

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz. Bilgilendirme Metni Çerez Politikası Metni Devam