TMB İş Ahlakı İlkeleri

TMB ÜYELERİNİN UYDUĞU İŞ AHLAKI İLKELER

ÖNSÖZ 

Bu belge, inşaat taahhüt sektöründe rekabet gücü yüksek, ekonomik yönden verimli; toplumun, müşterilerin ve serbest rekabet ortamında ilişki içerisinde bulunulan tüm paydaşların bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarına duyarlı; doğal, tarihi ve kültürel çevreye saygılı bir gelişmenin güvence altına alınabilmesi için uyulması gereken kurumsal davranış kural ve standartları ile uygulama ilkelerini tanımlar.

TMB ve üyeleri, yurtiçinde ve yurtdışında, hizmet sundukları kişi ve kuruluşlara, içinde bulundukları topluma, müşterilerine, tedarikçilerine, ortaklarına ve çalışanlarına karşı tüm eylem ve işlemlerinde İş Ahlakı genel ilkelerine uygun tutum ve davranış içinde olurlar ve bu ilkelerin yaygınlaşarak benimsenmesinde görev üstlenirler. 

AMAÇLAR 

 1. Sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda ulusal ekonomik ve toplumsal yararın en üst düzeye çıkarılmasını ve serbest rekabetin işlemesini sağlayan ve evrensel kabul gören iş ahlakı ilkelerini tanımlamak, 

 2. İş yaşamında iş ahlakı ilkesinin ve karşılıklı güvene dayalı ilişkilerin gelişmesine, yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, 

 3. İş ahlakına uymayan tutum ve davranışları önlemek, 

 4. İş dünyasında ve kendi sektöründe iş ahlakının gelişmesi ve yerleşmesi için çaba göstermek, 

 5. İş ahlakına uymanın ülke kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağlayacağı bilincini yaygınlaştırmaktır. 

GENEL İLKELER 

A. Dürüstlük 

İş yaşamında, TMB ve üyeleri, topluma karşı sorumlu ve ilişki içinde bulundukları tüm paydaşlarının haklarına saygılı, onurlu, dürüst davranış kurallarına bağlı kalırlar. Bu çerçevede; 

 1. Ticari faaliyetleri ve sundukları hizmet ve ürünleri ile, başkalarına bilerek zarar vermezler,

 2. Saklı tutulması gereken hiçbir bilgiyi, çıkarları için kullanmazlar,

 3. Şirketleri, yan kuruluşları, iştirakleri ile bağlı oldukları veya yönetiminde bulundukları şirket veya kuruluşlarının faaliyetleriyle ilgili olarak, başka kişi ve kuruluşlara, bağımsız karar verme yeteneğini etkileyebilecek çıkarlar sağlamazlar,

 4. Kendilerinin ve başkalarının ticari ve mali durumları hakkında yanıltıcı açıklama ve tanıtım yaparak, aldatıcı davranışlarda bulunmazlar,

 5. Ürettikleri ürün ve hizmetlerin sorumluluğunu taşırlar bu ürün ve hizmetlerin kullanılmasından kaynaklanan zararların giderilmesi için gereğini yapmaktan kaçınmazlar. 

B. Hukuka Saygı 

Üyeler ve kuruluşları tüm faaliyetlerinde, ulusal ve evrensel hukuk normlarına saygılı olmak zorundadırlar. Bu kapsamda;

 1. Yasaların öngördüğü yönetimsel ve denetimsel tüm yükümlülüklerini yerine getirirler,

 2. Doğru olmayan, sahte ya da yanlış kayıt tutmaz, yetkili mercilere yanıltıcı bilgi vermezler,

 3. Yasadışı ya da suç oluşturacak faaliyetlere girmezler. İş yaşamında, iş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmazlar,

 4. Yasaları ve uluslararası benimsenmiş dürüstlük ilkelerini saptırarak haksız rekabet doğuracak çalışmalar içine girmezler.

C. Çalışma Ortamı ve Çalışanlar 

 1. Çalışanlarıyla olan ilişkilerinde, dürüstlük, eşitlik, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlama, kişiliklerine saygı duyma, yasalara aykırı işlem yapmaya zorlamama, kiş;isel gelişimlerine katkıda bulunma temel ilkelerine uyarlar, 

 2. Kişi ve kuruluşlar, çalışanların haklarıyla ilgili olarak ırk, renk, din, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep, yaş ve bedensel engeller ve cinsiyete dayanan ayrımcılık yapmazlar, fırsat eşitliği sağlayan tüm yasa ve yasal düzenlemelere bağlı kalırlar. Bu özellikleri nedeniyle çalışanlar taciz etmezler. İş yerinde ırksal, dinsel ya da cinsel taciz sayılabilecek davranış ya da eylemlere izin vermezler,

 3. Çalışanlarla ilgili bütün kişisel bilgilerin güvenlik içinde korunmasını ve gizli kalmasını sağlarlar,

 4. Çalışanları mesleki gelişmelerine katkı sağlayacak bilgi ve becerileri edinmeleri için teşvik ederler,

 5. Yasaların ve rekabetin getirdiği kısıtlamalara uymak kaydıyla, şirketle ilgili karar ve bilgileri talep sahipleri ile paylaşırlar,

 6. Çalışanların tavsiye, görüş ve şikayetlerinin dinlendiği ve değerlendirildiği kurumsal çalışmalar yaparlar,

 7. Meslek geleneklerinin gelişmesine, uygulanmasına ve yaygınlaşmasına gayret ederler. Yazılı olmayan geleneksel iş ve ahlak kurallarının da yurt sathında anlaşılması ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunurlar. 

D. Siyasi Partilerle İlişkiler  

Üyeler, şirketleri, yan kuruluşları iştirakleri ile bağlı oldukları veya yönetiminde bulundukları şirket veya kuruluşlarında, aktif görevde olan milletvekillerini ve kamu görevlilerini istihdam etmezler; yönetim, denetim ve diğer hiç bir organında görev vermezler. Kamu ortaklığı bulunan üye şirketlerin bünyesinde çalışan kamu görevlileri bu kurala istisna teşkil eder. 

Çalışanlarının siyasi partilerle olan ilişkilerini ticari çıkarları doğrultusunda yönlendirmez ve bu ilişkilerden bireysel ve kurumsal çıkar elde etmeye çalışmazlar. 

E. Bilgi Elde Etme, Kullanma ve Saklama 

Üyeler ve kuruluşları, iş ilişkileri ve görevleri çerçevesinde bilgi elde etme, kullanma ve saklama konusunda şeffaflık ve dürüstlük ilkelerine özen gösterirler. 

Bu çerçevede, yasalara ve rekabet güçlerini tehlikeye sokmama koşuluna uygun olarak: 

 1. Talep sahiplerine üyesi oldukları diğer kurum ve örgütler hakkında doğru ve tam bilgi verirler, 

 2. Kamuoyunu, şirket politikaları ve performansı, çevre ve etik değerleri açılarından işletmelerin yapıları ve faaliyetleri ile ilgili konularda bilgilendirirler, 

 3. Hissedarlara ve yatırımcılara, doğru bilgiye dayalı karar alabilmeleri için düzenli şekilde güvenilir ve ayrıntılı bilgi verirler. 

 4. Müşteri ya da iş ortaklarının iznini ve onayını almadıkça, ya da yasal bir zorunluluk bulunmadıkça, saklı tutulması gereken bilgileri korumak zorundadırlar. Bu tür bilgilerin amaç dışı ve haksız kullanılmasından sorumludurlar. 

 5. İş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurarak işle ilgili sır ya da gizli bilgi elde etmeye yeltenmezler. 

 

F. Çevre 

Üye ve kuruluşları, faaliyetlerinden dolayı doğanın, kültürel ve tarihi dokunun zarar görmemesine özen gösterirler. Çevreyle ilgili bütün yasal düzenlemelere ve sürdürülebilir üretim ilkesine uyarlar. 

 

UYGULAMA 

Derneğin üyeleri, Genel Kurul tarafından saptanmış olan ve yukarıda belirtilen “İş Ahlakı İlkeleri”ne uymayı taahhüt ederler. (Tüzük Madde – 6 : Üyeliğe Kabul Şartları) 

Bu ilke ve kurallara aykırı davranan üyeler hakkında, üyeler doğrudan Yönetim Kuruluna başvururlar. Yönetim Kurulu, bu başvuruları uygun gördüğü takdirde, Etik Kurula sevk eder. 

Etik Kurul, sevk edilen üye ile ilgili gerekli incelemeleri yapar ve kesin kararını verir. (Tüzük Madde – 26 : Etik Kurul) 

Dokümanı pdf formatında indirmek için tıklayınız

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz. Bilgilendirme Metni Çerez Politikası Metni Devam